קוֹקוֹ שפירא נגד אלוף הקונג פו - 2

אסא וולפסון
שבת 1 למאי · 7 דקות קריאה

2. הילד צרצר ובאותם ימים חי בכפר במחוז היינאן שבסין אדם בשם קיאנג טסו. קיאנג היה אדם צנוע שעבד כמורה למתמטיקה בבית ספר מקומי. הוא היה ממוצע קומה, מעט שחום ומוצק למראה למרות 60 שנותיו. בשעותיו החופשיות, גידל קיאנג פרחים בגן בו טיפל מאחרי ביתו שבו גר לבד מזה שש שנים, לאחר שאיבד את אשתו ושתי בנותיו בתאונת רכבת.

חייו היו שקטים עתה. ימיו ארוכים, שטופי שמש וחסרי מאורעות. תו של עצב דבק בתווי פניו מאז התאונה, והוא המשיך בעקשנות ללמד את תלמידיו את תורת המספרים, אם כי מדי פעם היה רוטן למי משכניו שבעצם הגיע הזמן שכבר יפרוש. לעיתים, היה מי מהילדים ששמע את השמועות אודות עברו המפואר מתגנב אל בקתת העץ הקטנה ועמוסת הכלים שלו וצופה בו בגן שמאחרי ביתו, מבצע בחינניות את התנועות הסודיות של אומנותו האמיתית. שכן טסו נודע בצעירותו בשם אחר. פעם, לפני שנים רבות, קיאנג טסו היה ידוע בתור הילד צרצר.

על-מנת לקרוא את קוֹקוֹ שפירא נגד אלוף הקונג פו - 2
שלם.י 10 ש"ח באופן חד-פעמי
או
הצטרף.י לתמיכה חודשית באסא וולפסון

ליהםיד מששעו זאת נרשלהאו מםהיימתע וריהגבם פסלסל נוט נלחרו ביא מ.און לדיה צצרר היה מאן וקגנ פו אגיד ניחשצ עדו יהשכה נרע, תא מיבט אמינ המליחה לש ומזנ ותחברת הדתויס ויהכארתז ותירב מ.רחבז כל כך ותסדי תריזכאו תהייה תרתחוה אלישפו אל ההי הל ש.ם ישא אל עיד כיהן או תמי יהא תמתקמיי ולכ מה רהשתחש בה ראמו ההי מלרהשי בדיסו ,ותודס םא כי ןו,במכ לא כך ה.יה

על פי פורהסי ק,לבמוה ידלה ררצצ שטננ וביתוצער על דיי ו,ירוה יש םרהומיא לגלב אוהבנ פה,לא ואץומ על ידי יחנל ריםרצ,צ המם למד גם את נותמא חמהילה שו.ל וחוכתוי ויה יןנעי דאולגת יושנם,וחי אלו ישבותהי עם ודמות לש הרוהמ מהדזןק קעשס ריעבק וירבנתט דאוות טחריםו ושעריוי יבת שלא ענוש. בררו םא כן דמעו נשרדו יהידלם ולרנתח מומששע ז.את לא יהה םבה אדח שאל יןדמי עוצלמ וחפתל עםפ חאת שאוה וצעמ היונ יהדל ררצ,צ זקמנה ואצרמו לרצאוו צוובותח איותינמת בהרזי תיודסה נעויכמ ו(שי מוהראםי )גורה את כל יב.ייור

םאול ורתנח למוותחו םאינ נימיועיננ א,כן ילולה חאד מאל וחר ץקבי, קשונ על דלות של נאקיג וטס ישת יודתמו עתיוטו ביתגומל סעמ ב.כדתו ןנפיה הוי ותולנפ פועיתוי ארכש נפתהח הדלת יוד מהוצק מלהאר נהימזה וןאת הניכלס.

טמיםע יםדויע רסלפ המ ידבוק ראמנ החביש הא.הי אהם םיסהכ ימד או כהחוות. הםא איצ ,נטויהרב וא בבל פח.ץ אםול ועדבה יהא שתלחמר בקברו זבע ניקגא תא יובת חבושמז נייןהא ונגה תא כמיתוהנ בטההוח קוההטנ שול השדל ותפהעה של ש.איחנ

לשםשיו לםויומ תמגבולי ומתכות וויל תאוו הכשלע לס.טומ לנפי פרדשנ הם,מ ןכר נקיאג אל אנווז לש ויושור תהףמו,שפ רמוא לו שהומ .קטבש ייענו לש ורשויו וארו חשהבמ יבורהא. הוא תחשהוהו ווקתעמ גניאקל נקשו תא יתש ו.ייד

ת,זבוא עלה גקאני טסו לומטס שר.לאלי

*

קוקו ראפיש למםעו אל חשיהב את צועמ דםא ר.ע אן,וכ יא ראפש לרמו כי היה םדא עשרמו ורית מן ה.קלומב

אהו ההי חרב לוירבח כל,לבו דםא אל תבלי ,יבסר םא גם הנחנ ותוא ויאמ מבהרא מטע זומר אדבבתיו וטרניקההק ונתהוגמ שהרצכ כיהשהית והן.ריב ואה ההי ןטק וקמה מדוא וםוצנ מוכ יםצנ רש.ףו פוא יהה לוגד כומ קרטיוהרק טיינאמשת יחתסי פינול ונטקהת ונועיי ווהדגתל ויה חולת וועוכ.תר

בכל כהמ דיוחשם קווק היה תופח תא דלהת של טהווובאס שלו םוש יהו עמדוים תובנבלס נ,יישם לשש,וה עיםתל חהמשי ינשםא קםינט ושלבםי תלש.ובמ הם יהו םסנמי השוחלתתו וילא ינפל ושלע סובואטול וואה יהה עצקו םילעה ליאהל להאיל יעושל רכב כי םה ימבעכם את תהור. םה הוי יבםמטי הז בהז ההעבב הרמזו לע הנםפי שםה,ל רםמימה לעלתו ,ללשום ובםשייימת החארמו טק.בש

מ,כואר וקקו אל היה אשי רע מיחדוב. באל יאש םמלוע אל שדח וב גם בוטב בל יאוצ פוד,ן ההלכאוש יטםהקנ עם הניםעיי וודמתהדח יהו וםיעל לו לוא,סטבוו הז היה למהע ול תא פהחרוה. יהה םהב שהמו יטשדרה וואת דע יקמע תנשמו. ההבהע עוהרהג על יהםפנ שהלם היהית העמל ול את עיםהבצ יולדור לש ראהוצו והאו היה קימבד את לגהר ודשותל גזה אול ובעז דע פצרהשוף הםלש ההינ דוקיב וכמ של םו.כל

משםוו המ םה הוכמיש בלוא אולי. המכ אוהש טןח תיור את ,גזה הככ הם בוא אולי ותר.י ידמ םפע היה עיגמ יואל והשימ נמויהשמם הלהא תיבהה בדויו זואי חהבלי עם עוויגת חהיושסר דע םמישהי וא יין ויאם ואו,נר או ילופא פםע תאח רבח דרהומת האתוש וקאוד בב.יח 

אההל םע מתנתוה והי מםקשבי ונממ כל יימנ :רידםב אשל הכי תא מרהנז םלשה ןח,שבי לשא רוגהי את ניב יתבם כלו,לב שהייח ובבט אשוריי ארלשבי. ולקקו לא תהיהי הביע םע זה. הוא בהא וגרל דמהניב ושל אוהו יהחתיס ימל רבקשי וותא ותביב יד בח.ויתבב תא רהבח הוא להת חתייובגג מלע שמבו נההג ובאובוטס בותך טשל דלגו לושיע נכתב דם:בוא לא" תעקיםסמ עם קוקו .נ'י"גההנ

ןזמ רב ערב מןוזב שבו מעגי יהוראע ימזרכה לש יהעללה ו,זה וקקו כרב יהלתח מעט להמן.תת הז אל האוש נעהש נהג ותחפ כמשר.ו ד,בארא ווישיכר יוה םשבאי קודאו, בלא לידת נבו ובתו הויאב לכך חשלק נרכי במהציםע לשו יהה יוצא כויעש בית.ב

ך,וכ בבורק שוב נחת אניגק וטס לנבמ תהפועה ןב יוגוןר ויכהח תנבלבסו המאלר ועההסתתר שהתואנ נסוהשעלים על עודתמ כסיהנה דני,המל שהת וקוק שיאפר ישת כווסת קהפ רוחש של יגד,םנ הנם שהמו כןיוול בנו קוממצ בירםאהי לעבו החיךו ההפ,י ןו,מעש יואצ דהולעב צבמב חור ותפמז דחמויב, בגלל חוהם .כדהב

האו אל דיע ,אתז לבא לרהגו הךל גסור ו.עיל

*

מיהדהרן יאמרו שכראש סניה קוקו ישאפר חתלפו את לתד אהוסוובט ולש אבוות בורהק, יהא האמינ להפתחי עהצממ וףא ההדתגנ עבהמצ רבה רדיכש מבמושו הולח טללפ הב י.נדתי הועםזני יבתרו מפסםייו רכששא תהחנפ בס,לףו אהי היהעשמ חקתיר ריםיצ הנעשמש יבבתכ גןוי עוה.גמ אבל די לרמו בשוקבר ותאו יום אונר ופ,לאמו פתח ווקק תא דלת בכור מוצא וולמל תא ינופ שתוחהמו והלתשוו של דאם ןבכ י,יםשש בושטמ זעה רקס ואות וחתבבבי ה.וילג

ואה רתנע מטע חהאור כרשא קרה .בהרד םיהפנ והלל רוערו בו הומבכ ווגרז י.ימידם ואה חככח ו,רגבנו תע,תשה דועמ איהלץ איבש ה.עשיל לבא טרםב קפסהי ורמל דבר, הזר עמד בכר לדוי יטהווש לו את סכםהו הדיקמו לותםש.ל וקוק מצםצ את וייענ בש.חד היום ועד לא חתהלי כרוב תיההי לו שרגהה ברתשמ ע.רות

אהשי ילבק תא היסכרט שלו הוחכי לפשיחו על וינפ ארש .עינהוסם הדלת נ,רהסג וווסטהבא זז לטוא ערצונ בזמר.רו זא ההוחו סונהע הקיד קהמעו לםאד ריאשחמ הגהה ואמר ול בביעתר יעלתג תא מהשטפ ועלי אמןהת כל הךדר :הבטיס םוש"ל ןאדוה ההורמ דמהכב,ו וקוק תבימ שפיא,ר ניא ניאגק סטו ומחזמ ןייהאנ .יבשןס והדת לע ההנסעי כרבב בריצהיו צמוהין ך.לש"

וקקו רפע תא נויעי יאב ומאן דועמ גידלה זרל רזומה הזה ודתה ,ססמותה קתצ בחרסו ום,אני באל בקדיו ותבוא געהר הומשי רחאימו רצפ ול רפהצי כאוהר עותבנ,צי ותברהס ול שהאו דעמו רוקבי רכב הכמ תשנ.וי

וקוק כהה צופרב לוש גבותבה, חץל על גהז ענץו זרב טבמ הש.ק תדי"ג ,יל המ יש לך א"תה? אמר, " ךל תשב רבכ."

זהר לא הןיב דביוק מה רמא לו קוקו, באל נשחי שאל ההי ודברמ מבזההנ תשלא תא ובת יהאלש. הוא כןרהי רשוא כבבדו הךלו טשבק הראוח וב.ומשל ואםל כשעיהג לא שבתייה, האו קר הנחי תא קית גהב ל,וש יףהע במט אדח לע ווהואטסב טמבו שינ אךרו וראך במדע ולחן.ל בוף,סל הבחנא קהל, ינקת ףנהמו ו,בשחץ צוהיץ בירפשא וויפנ תקמפותהש ר.אבהמ

אהו נירע עטמ את יפו,כת תמח תא והוצרא ,והוג םירה לגר תח,א ירםה רגל ינהשי, חלק שמניה תאח ,המעקו כאוהר והת.קומ אוה מחת ידיו כלפי מ,העל חתמ להפ, מתח םש.ל ףל,ובס לקח מיידי י,להטחו עטנ ישאה תא ילרוג לע פצתיר ואוסוהטב נועתהב לכ כך רבת וכח שיהא ישמהעה קלו הפיחט זע מגרוה ולבואסוט וולכ לונע מטה עהמ.ל

וקקו עףהי מטב הלמבו חאוהר והאר את השאיש ורהזמ דמנע וקבמם דיוהמע ליםשאנ םע אכסי ,גיםגלל דרויה את ודיי תהלממ היייםד לחהו לזוז צברוה ורמהז בת.ויר דמהנ היה גיולרש וקדבתו פלצהר יןמב דבק תסורימ זחוק כול פווג נע םאובית שםמלו עם דתונות וסהטובוא .נעסהו

*

ןשכ המ ישקגנא וסט שלח ליוורוש ףתמהשפו לינפ שהלע מטוסל היה יכ אהו מבשק יושעדי לכל ייוהםנעינמ שאהו, יאגנק וס,ט סונע אלקור תגיר על יתסנע יאהמים לש קקוו פ.ראשי לוא רק השוא וןכותמ דרושל את טלטהלה שקהה ווכרחש וענהד תחת ,שתוטיל אהו דוע שעהי אתז בעמד.הי

*

ורעל זהמ,ל אנהר כי ליהד רצצר לא יהרךע נכהנו תא הטפימאק עיושש ילרגו אותידרה לע הכבר ולע נהו.ג לואיו זו אגוותו יתהיה ול לול.מכש ולאי שי רטצעלה לע .כך הזחמה מרהזו כהה תא קוקו בתהדמה גםרו ול לכחשו ערלג האוש אמור נלוה.ג מה שעמשנ ומכ יערשם יפוצתר סונתיימטלו רזהכיו ול נשהיי ארחל כמן יניןע רמעצ .זה ואה זחרהי את תשתומ להב שלו ליכבש דבוחת לוגיה שוג ורחש ודגל שההי מדוה ואדמ להחלק חהוירא של י,תמאש תרבמק יאול בקצב לא חונ צק.מבת שרבירב שנ,היי בשר קקוו נ,ימהי מעכט תנקע דמעבו למחש, צילה את וצעמ יובקש לע ידי תקןוי לסומל יךהרצש את לכ וסנייהן שצבר תניובוש ארחימ ה,גהה יהצויבת ואיכשה ובש ובמקומ על כביהש תוך אגשת ב'ן וזנה' סתו.ימתר

גניקא תנן בו טבמ לנ,מצת ךא רכאש הרא וקקשו ימחזר לו יינעב חרצ יודקבמ את רהלג שלו זג,ל חשיקה תא יבלו וששתרה בוש בפצרת סאובוו.טה

וקקו אל יעד מה וצרה איהש זומהר ההז. לעמן אהת,מ תאבוו געהר ואה לא עיד הרבה לכל.ב ואובת רגעה פוהעל בקבור ררנטגו .קףהצ אוה רחנ חכהי פתוטר קופד את ותשדו גהז הבחבט.

טסווהאווב פרש ייפ.כנם

פרבק ב:אה בקר נעםקי ורבחובת רעיה


נכתב על ידי
אסא וולפסון
היה הראשון לפרגן
דף זה סגור לתומכים בלבד.
הזדהה על מנת לתמוך באסא וולפסון בתשלום על-פי בחירתך.
שכר סופרים - מַסֶּדֶת כתיבה מתגמלת
דף זה סגור לתומכים בלבד. הזדהה על מנת לתמוך באסא וולפסון בתשלום על-פי בחירתך.
הדף נקרא שבע פעמים
רוצה להגיב? התחבר


הירשמו עכשיו לדף!
מבטיחים לא לשלוח ספאם במייל,
רק סיפורים, שירים ועדכונים.

כניסה מהווה הסכמה לתנאי השימוש