אלול שלי?(שנה חדשה?)

איפה אני?
חשבון נפש והתיקון. עת התשובה מנצנץ.
המלך בשדה יגידו, יוצא מארמונו פשט בגדי מלכות לבש בגדי חסד ורחמים להשיב בניו החוטאים , עלינו לפתוח לו כ"חודה של מחט והוא יפתח לנו כפתחו של אולם", סליחות השכם השמש יאמרו "ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפיים ורב חסד ואמת" מר"ח אלול. 
ירח שלם לשוב. להתחנן. להתפלל. לקבל. לחשב חשבונות לתקן תיקונים כל מעשינו בספר נכתבים ובידינו בעת הזאת הכוח לשנות. מראש השנה בסעודות מענגות, תפילות במלכויות זכרונות ושופרות להמליכו עלינו כיחידים וכעם להמתיק הדינים לשבור הלבבות בתרועת קול שופר, "שובה ישראל עד ה' אלוקיך" עשרת ימי תשובה מרבים סליחות מרבים מצוות מחדשים ימינו כקדם, אז כנערים עובדי ה' תמימים שהקפידו על קלה כבחמורה, שלוש תפילות וברכות, בחצות ליל שהקטרוג יהפוך לסינגור לפלל מהר טקסטים בהגיה נכונה ולא להבין, 
בזכות אברהם שעקד את בנו בהר המוריה בזכות אליהו שאלוהים ענהו בהר הכרמל בזכות תינוקות של רבן שלא חטאו, שלוש עשרה מידות נאמרות כאיש אחד לילה לילה, להזדרז להספיק כמה שיותר מהר לחזור בתשובה לקבל קבלות הכתיבה נעשתה - בראש השנה יכתבון.
לתקן אכילה בגסה ובהמית בסעודת המפסקת "כל האוכל והשותה בתשיעי - מעלה עליו הכתוב כאילו התענה בתשיעי ועשירי" הווידי מתחיל טרם שקיעת החמה בואכה מנחה, הכפרה נפדתה בכסף ונתרמה לנצרכים.
היום הנורא טרם נעילת שער, מתירים להתפלל עם העבריינים לבושי לבן, מן הגוף מתייסרים, ברוח דבקים. להידמות למלאכים כל היום מתפללים. עומדים. שרים. בצום יום כיפור יחתמון. ללב שירטוט שיבכה שיחזור בתשובה. שנחתם לחיים.

"ונתנה תוקף קדושת היום 
כי הוא נורא ואיום. 
ובו תנשא מלכותך, 
ויכון בחסד כסאך, 
ותשב עליו באמת. 

אמת כי אתה הוא דיין 
ומוכיח ויודע ועד 
וכותב וחותם וסופר ומונה, 
ותזכור כל הנשכחות 
ותפתח את ספר הזכרונות, 
ומאליו יקרא, 
וחותם יד כל אדם בו. 

ובשופר גדול יתקע 
וקול דממה דקה ישמע 
ומלאכים יחפזון 
וחיל ורעדה יאחזון 
ויאמרו: "הנה יום הדין 
לפקוד על צבא-מרום בדין" - 
כי לא יזכו בעיניך בדין. 

וכל באי עולם יעברון 
לפניך כבני מרון, 
כבקרת רועה עדרו, 
מעביר צאנו תחת שבטו, 
כן תעביר ותספור ותמנה 
ותפקוד נפש כל חי, 
ותחתוך קצבה לכל בריה, 
ותכתוב את גזר דינם. 

בראש השנה יכתבון 
ובצום יום כיפור יחתמון: 
כמה יעברון וכמה יבראון 
מי יחיה ומי ימות 
מי בקצו ומי לא בקצו 
מי במים ומי באש 
מי בחרב ומי בחיה 
מי ברעש ומי במגיפה 
מי ינוח ומי ינוע 
מי יישקט ומי ייטרף 
מי ישלו ומי יתייסר 
מי ירום ומי יישפל 
מי ייעשר ומי יעני: 
ותשובה ותפילה וצדקה 
מעבירין את רוע הגזירה! 

(...) אמת כי אתה יוצרם 
ויודע יצרם 
כי הם בשר ודם: 
אדם יסודו מעפר 
וסופו לעפר, 
בנפשו יביא לחמו, 
משול כחרס הנשבר 
כחציר יבש וכציץ נובל 
כצל עובר וכענן כלה 
וכרוח נושבת וכאבק פורח 
וכחלום יעוף!"

טרם נעילת שער המצא לנו מחילה בשעת הנעילה.
נעילת השמיים שעת רצון נגמרת, בתשובה ותפילה וצדקה שיחתמו העברת רוע הגזירה. רוע מעלילנו ועונינו קוראים בשמו מייחלים להלבין חטאינו. 
בתקיעת שופר ורננה לירושלים הבנויה המלאכים שבים להיות בני האדם החוטאים והבהמיים שתאבים ובערב כבר סוכה בונים.
 

נכתב על-ידי
בלונדי
הדף נקרא 59 פעמים
אהבתי חיבבתי
אין תגובות
בצע לוגין על-מנת להגיב כאן
הבו לי דף באקראי